top of page

AVÍS LEGAL 

 

Aquest avís legal és part del desig de donar el millor servei i la màxima seguretat a les persones usuàries, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

 

DADES DE TITULARITAT

Els dominis:

 http://estudiolegal-contrac.wixsite.com/contractualia-legal,

www.estudiolegal.comwww.contractualia.com;  www.iusbarcelona.comwww.gabinetejuridico.infowww.gabinetejuridico.mobi; www.inverchina.comwww.ouzhou.biz

 

i els noms comercials 

 

PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS;  PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS LEGAL; PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS ADVOCATS; JPMG LEGAL; JPMG LEGAL ADVOCATS; JPMG ADVOCATS; JPMG ABOGADOS ; i CONTRACTUALIA.com 

 

es troben sota la titularitat i responsabilitat del Lletrat JOAN JOSEP PÉREZ-MONTES GARCÍA, amb NIF 46654848S i domicili professional al carrer Sicília 117-121 Bx. 7ª de Barcelona, CP 08013, correu electrònic jjperezmontes@icab.cat, telèfon (+34) 933 01 62 62.

 

El Lletrat Joan Josep Pérez-Montes García assessora els seus clients d’acord amb les normes i criteris de deontologia professional establerts per   l’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 

 

 

OBJECTE I FINALITAT DEL LLOC WEB

Aquest lloc web té un caràcter estrictament informatiu, i té per objecte per donar a conèixer els serveis, àmbits d’especialització i actes desenvolupats o comunicats pel Lletrat TITULAR.  

 

Les informacions contingudes no són un mitjà contractual d’assessorament jurídic, i el seu ús és exclusiva responsabilitat de les persones usuàries. Per obtenir aquest assessorament les persones usuàries hauran d’adreçar-se a 

 JOAN JOSEP PÉREZ-MONTES GARCÍA, 

ADVOCAT

carrer Sicília 117-121 Bx. 7ª

08013 Barcelona

correu electrònic jjperezmontes@icab.cat

Telèfon 933 01 62 62 

 

 

CONTINGUT DEL LLOC WEB

La preparació i estudi de les informacions i documentació continguda en el lloc web, ha seguit els requeriments establerts a les Lleis.  Això no implica que sigui complerta, exacta o es mantingui actualitzada en qualsevol cas, donades les variacions que es produeixen tant a nivell normatiu com jurisprudencial, o com a la incidència d’altres factors. 

 

La utilització de la informació i documents que hi consten és responsabilitat exclusiva de les persones usuàries, 

 

El TITULAR no es fa responsable dels errors, omissions, o duplicitats que es puguin contenir a les informacions publicades, ni de la utilització que facin terceres persones no vinculades contractualment amb el TITULAR d’aquelles, d’acord amb els termes del contracte.

 

El TITULAR no respon dels contingut, legalitat, estat i accés de les pàgines web, apps, o aplicatius als que puguin conduir els enllaços continguts en aquesta pàgina web, i en la mesura en que no controla els seus continguts no es fa responsable ni comparteix o aprova necessàriament els seus continguts.

 

 

DRETS DEL TITULAR DEL LLOC WEB

El TITULAR del lloc web es reserva la facultat de portar a terme, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació, o actualització dels seus continguts i informació, i de qualsevol element que integri la configuració del lloc web.

L’accés al lloc web no implica cap vincle ni relació contractual entre la persona usuària i el TITULAR.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial que consten en aquest lloc web, i dels elements que hi conté (entre d’altres, els texts, imatges, vídeo, software, apps, o codis), així com els seus continguts publicitaris, pertanyen a JOAN JOSEP PÉREZ-MONTES GARCÍA o, en el seu cas, a terceres persones.  Les persones usuàries podran visualitzar el contingut, copiar-los, imprimir-los,descarregar-los, enmagatzemar-los en qualsevol suport físic o en el núvol, única i exclusivament per a un ús personal i privat.  Es prohibeix la seva utilització per a finalitats comercials així com la seva modificació, o decompilació.

Els continguts podràn distribuir-se d’acord amb  les condicions de la Llicència Creative Commons       

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El TITULAR informa que, d’acord amb allò previst a la vigent Llei Orgània 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que es facilitin per part de les persones usuàries seran incorporades a un fitxer de clients i seran tractades de forma automatitzada.  Mitjançant les opcions de contacte incloses a la web, així com de les subscripcions a newsletters, les persones usuàries donen el seu consentiment a ser incloses en l’esmentat fitxer.

Si ho desitges et pots adreçar al TITULAR amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 

JURISDICCIÓ

Qualsevol controvèrsia, assumpte o problema entre les persones usuàries i el TITULAR es dirimirà exclusivament davant del Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 

bottom of page