top of page

CONSULTORIA EN COMPLIANCE

PREVENCIÓ DE DELICTES

 

Si tens capacitat decisòria en una persona jurídica, això t’interessa.

 

 

Poden cometre delictes les empreses i les entitats?

 

Les empreses mercantils (societats anònimes, de responsabilitat limitada, comanditàries, públiques i privades)  i la resta de persones jurídiques (associacions, fundacions, clubs, corporacions, sindicats, cooperatives, etc.) poden ser responsables penals per la comissió d’alguns delictes.

 

El sistema jurídic espanyol ha passat de considerar les persones jurídiques responsables civilment, es a dir en l’àmbit econòmic, i irresponsables penalment, es a dir en la imposició de penes, a acceptar ambdues responsabilitats. 

 

La persona jurídica és una ficció, darrera seu hi han persones físiques, i es requereix que aquestes hagin participat en la comissió del delicte.  Però ara ja no és necessari que s’identifiqui la persona només cal que es demostri que s’ha produït el tipus penal.

 

És una forma addicional d’atribuir responsabilitat més enllà del pagament dels danys causats, més enllà d’imputar el delicte a persones interposades o amb posicions irrellevants dins de les organitzacions.  Es tracta de que les conseqüències de la comissió del delicte, més enllà de la part econòmica, afecten també la pròpia existència de la persona jurídica.  Com que posar a la presó a les entitats resulta impossible, es poden imposar penes que abasten des de la multa fins a la dissolució i desaparició d’aquesta, passant pel tancament temporal; la impossibilitat de rebre subvencions o el control judicial.

 

Què és la prevenció de delictes?

 

De forma diferent a l’àmbit de les persones físiques, en el cas de les empreses i entitats la llei considera que la conformació ideològica de la comissió del delicte és més complexa.  Pot ser ideada per l’òrgan de direcció, però també pot produir-se per una manca de control de les persones que actuen habitualment en nom de l’empresa sense que el seu cervell sigui conscient. 

 

 

El Codi Penal permet eximir-se total o parcialment de les penes aplicables a les persones jurídiques, a aquelles que disposin i hagin executat eficaçment un MODEL D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ que resulti adequat per prevenir el delicte comès o per reduir significativament el risc de cometre’l.  És el que s’anomena en dret anglosaxó PROGRAMES DE COMPLIANCE.

 

Aquesta excepció permesa a les persones jurídiques és una oportunitat per reduir els riscos derivats de la comissió de delictes, que com ja s’ha indicat, de vegades, poden quedar fora del control dels òrgans de direcció i gestió de l’empresa o entitat, i evita les greus repercussions temporals o definitives que se’n deriven del règim de penes previst a la llei.

 

Com ha de ser un Pla de Prevenció de Delictes o Programa de Compliance?

 

    1.- Identificació de les activitats que poden ser objecte de comissió dels delictes que s’hagin de prevenir.  El denominat mapa de riscos.

    2.- Establiment de  protocols o procediments per formar la voluntat de la persona jurídica; adoptar decisions i executar aquestes.

    3.- Establiment de models de gestió de recursos financers adequats per impedir la comissió de delictes. 

    4.- Establir un òrgan autònom de vigilància del funcionament i compliment del model de prevenció, s’anomena Compliance Officer, i serà obligatori informar-lo dels possibles riscos i incompliments. 

    5.- Creació d’un sistema disciplinari pels incompliments de les obligacions derivades del model de prevenció. 

    6.- Verificar periòdicament el model i la seva modificació si es posen de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, canvis organitzatius, de control o en l’activitat.

 

 

És obligatori disposar del Pla de prevenció de delictes o Programa de Compliance?

 

No, no és obligatori.  Segurament és molt recomanable, però la llei no exigeix que se’n disposi.  És probable que per contractar amb altres empreses o amb les administracions públiques es demani disposar del pla de prevenció, o sigui considerat molt positivament.  En algún cas pot ser un requisit i pot descartar la nostra empresa o entitat de determinades relacions econòmiques. 

 

És una formalitat o va més enllà?

 

Enfocar el Pla de prevenció de delictes o Compliance com una formalitat és un greu error. No es tracta de disposar d’un nou protocol i assignar a una persona les funcions de Compliance Officer.  Fer això només ens pot donar una aparença, seria una forma de marketing empresarial o d’entitat.  Per aconseguir l’exoneració de responsabilitat penal total o parcialment cal la seva implementació seriosa, acurada i amb la finalitat de comprendre que l’actuació preventiva és una forma de maduresa i creixement de la pròpia empresa o entitat. 

 

I en les entitats i empreses de petita dimensió, també és necessari?

 

Sí, també ho és.  En aquest cas s’ha adaptar l’estructura fixada pel Codi Penal, i la figura del Compliance Officer pot ser exercida per l’òrgan d’administració.

 

Poden acollir-se a aquest sistema més àgil les persones jurídiques que puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat. (Han de complir dos dels següents requisits:  nombre mig de treballadors no superior a 250; total de partides de l’actiu no poden superar 11,4 milions d’euros; import net de la xifra anual de negocis no pot superar 22,8 milions d’euros).

 

A  PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS ADVOCATS   podem ajudar-te a implementar el Pla de Prevenció de Delictes o Programa de Compliance de la teva empresa o entitat.  Disposem de l’especialització en l’àmbit penal i  d’experiència col·laborant amb diverses empreses importants en la implementació d’aquest tipus de Plans.  En adaptem a les teves necessitats econòmiques. 

 

November 30, 2016

Sentències compliance

Pròximament

November 30, 2016

Notícies sobre Programes de compliance

Accedeix a les principals notícies sobre Compliance i Programes de Prevenció de Delictes

Pròximament

1 / 1

Please reload

Demana Pressupost

Pots demanar-nos pressupost dels nostres serveis.  Obtindras una primera aproximació bàsica de forma gratuïta i sense compromís.  

Gratuït

Contracta una consulta bàsica amb anàlisi de documentació

Pots sol·licitar-nos una consulta escrita  enviant-nos la teva documentació.  Et donarem una resposta entre 24 i 48 hores. A un preu molt competitiu 50 Euros, l'IVA inclòs.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

50 €

Demana un informe o dictàmen jurídic

Podem oferir-te un dictàmen  o informe jurídic bàsic a un preu molt competitiu.  99 Euros, l'IVA inclòs.  Podràs disposar d'ell entre  48 i 72 hores.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

99 €

Please reload

bottom of page