top of page

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

 

LLEI ESTATAL 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es trasposen a l'ordinament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

 

DISPOSEM D'UNA NOVA NORMA FONAMENTAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA QUE ENTRA EN VIGOR EL 9 DE MARÇ DE 2018

VOLS CONÉIXER ELS CANVIS MÉS IMPORTANTS?

A  CONTRACTUALIA I Pérez-Montes García & Partners LEGAL podem ajudar-te en la valoració dels punts forts de la teva empresa front a la teva competència; analitzar procediments de licitació als que vulguis presentar la teva oferta i acompanyar-te en la preparació jurídicoadministrativa de la tramitació, col·laborar en el seguiment dels contractes dels quals la teva empresa hagi estat adjudicatària i donar un servei integral, veiem els principals àmbits

+ Competència

Una major competència entre les empreses facilitarà la contractació per a totthom.  Es facilita la renovació de proveidors i l'accés de les empreses.

+ Pimes

S'incrementen les opcions de contractar  petites i mitjanes empreses pels serveis, subministraments i obres.  Menys requisits i més lots.

+ Transparència

Reforçament de la publicitat de les licitacions, de les adjudicacions i dels criteris.  Major objectivitat i accessibilitat a les informacions. 

+ Social

Intensificació dels criteris socials per fer una contractació pública més accessible a persones desfavorides i en situació de risc, amb ajut de les pimes.

+ Mitjans Electrònics

La majoria de procediments passen a ser electrònics i la presentació d'ofertes i meses de contractació passen a fer-se per aquesta via.

+ Medi Ambient

S'intensifiquen la sostenibilitat amb major aportació mediambiental de les empreses. Un nou concepte: El cicle de vida útil dels productes.

                 
 
 
 Formació en matèria de Contractació Pública

Una de les millors formes en què pots entendre i ajudar el personal de la teva empresa a conèixer la contractació pública, és mitjançant cursos de formació in situ, que es realitzen en la seu de la teva empresa.  Són de diversa durada i intensitat.  En alguns casos, si ja has participat en procediments podem analitzar la forma de millorar els resultats.

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís a programar el teu curs de formació

Preparació de procediments de licitació

Analitzar uns plecs.  Valorar què pot oferir la teva empresa per diferenciar-se de la competència. Preparar la documentació administrativa i comprovar que compleixes tots els requisits.  Analitzar les condicions de la licitació, les obligacions generals i aquelles més específiques. Preparar les estratègies de l'oferta. Analitzar els criteris de selecció i cercar la màxima puntuació per destacar la teva oferta front a la resta del sector.  Impugnació de plecs, actes de tràmit i presentació de recursos davant dels òrgans competents. Defensar els teus drets i l'existència de procediments transparents, igualitaris i públics. Seguiment dels pagaments. 

No has treballat mai amb les Administracions Públiques? T'agradaria ampliar el teu camp de negoci? T'has presentat a diversos procediments però mai has obtingut el millor resultat?  No saps com millorar la teva puntuació? Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

                 
 
 
 Classificació d'empreses contractistes d'obres i serveis i inscripció al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (REELI) 

Necessites classificar-te i donar una imatge més professionalitzada de la teva empresa.  La classificació no és obligatòria però dona un status a la teva empresa i facilita la presentació de documentació administrativa, atorgant-li un important valor.

Podem ajudar-te a aconseguir la classificació i inscriure't en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat. Consultan's sense compromís

December 31, 2017

Nova Llei de Contractes del Sector Públic entra en vigor el 9 de març de 2018

Ara pots accedir al text

Nova regulació en matèria de contractació pública

December 15, 2016

Perfil de contractant Generalitat de Catalunya

Agrega más información sobre este ítem...

Accés a la informació de procediments de licitació publicat per les administracions públiques i institucionals de Catalunya

1 / 1

Please reload

Demana Pressupost en matèria de contractació pública

Pots demanar-nos pressupost dels nostres serveis.  Obtindras una primera aproximació bàsica de forma gratuïta i sense compromís.  

Gratuït

Contracta una consulta bàsica amb anàlisi de documentació en matèria de contractació pública

Pots sol·licitar-nos una consulta escrita  enviant-nos la teva documentació.  Et donarem una resposta entre 24 i 48 hores. A un preu molt competitiu 150 Euros, l'IVA inclòs.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

150 €

Demana un informe o dictàmen jurídic en matèria de contractació pública

Podem oferir-te un dictàmen  o informe jurídic bàsic a un preu molt competitiu.  299 Euros, l'IVA inclòs.  Podràs disposar d'ell entre  48 i 72 hores.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

299 €

Please reload

bottom of page