DRET ADMINISTRATIU

El Dret Administratiu forma part d'un gran nombre de relacions de la ciutadania amb les administracions públiques.

Quan volem presentar una instància per obrir un negoci; demanar  l'empadronament; sol·licitar una subvenció; crear i inscriure una associació; reclamar per danys; recórrer una multa o sanció; accedir a un habitatge de protecció oficial; etc, ens relacionant amb els poders públics. 

Els poders públics tenen tot un seguit de regles i un llenguatge diferent al que s'utilitzen entre els privats; les formalitats són més importants, i les conseqüències de no adequar la nostra actuació pot comportar greus repercussions que s'executen, en moltes ocasions de manera immediata; a més l'administració disposa d'uns tribunals específics, els Jutjats del Contenciós-administratiu. 

A  PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS ADVOCATS podem ajudar-te en la presentació d'escrits de sol·licitud; recórrer les decisions de l'administració sigui en via administrativa o en via contenciosa, i defensar els teus drets i interessos.  Et presentem els principals àmbits

 

                   Responsabilitat Civil                    i Patrimonial

 

És la responsabilitat d'una administració pública, Estat, Generalitat, Ajuntaments, Universitats, etc, per causar danys corporals o materials, en l'exercici de la seva activitat.  Indemnitza els perjudicis causats, però ha de ser reclamada inicialment davant de l'administració i si la resolució no resulta total o parcialment favorable, es pot recórrer en via contencios-administrativa.

Les administracions públiques acostumen a disposar d'una pòlissa de responsabilitat que respon d'aquests danys.

La reclamació es pot interposar contra l'administració sanitària; l'administració educativa; aquella que resulta encarregada de l'espai públic; l'administració judicial; i fins i tot els legisladors.

Creus que has estat víctima d'un dany o perjudici causat per l'administració?  Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

                   Procediments                    Sancionadors

 

Denúncies, sancions, multes.  Les administracions públiques apliquen conseqüències econòmiques i personals per l'incompliment de les normes administratives;  Denuncies de trànsit; pèrdua de punts; infraccions per tinença d'animals; disciplina urbanística; sancions mediambientals; sorolls; incompliment d'horaris; sancions per indisciplina escolar; infraccions tributàries; són moltes les situacions en les que la ciutadania ha de fer front a les accions punitives de les administracions.  En la majoria de casos cal la visió d'un especialista per valorar les condicions formals i materials de l'incompliment, i analitzar econòmicament les possibilitats de que els recursos puguin prosperar.

Has estat denunciat?  T'han incoat un expedient sancionador o disciplinari? Vols que fem una primera aproximació per avaluar les circumstàncies i les possibilitats d'èxit?   Podem ajudar-te, consulta'ns sense compromís.

sancions
Llicències i Permisos

 

Malgrat les modificacions normatives experimentades en la liberalització de serveis, cada vegada són més els elements a considerar quan volem exercir una activitat.  Normativa administrativa laboral; de seguretat social; mediambiental; d'espectacles; sorolls; bombers; totes tenen importants repercussions i el seu incompliment acaba comportant bé el tancament de l'activitat, bé quantioses sancions.

Vols aconseguir un permís que presenta complexitat?   T'han incoat un expedient requerint l'esmena o la regularització d'una activitat?  Han incoat un expedient sancionador que comporta una ordre de tancament o de suspensió de l'activitat?     Podem ajudar-te, consulta'ns sense compromís.

Notícies

Accedeix a les darreres informacions i als nostres comentaris

Sentències

Accedeix a les darreres sentències i a les nostres valoracions

1 / 1

Please reload

Demana Pressupost

Pots demanar-nos pressupost dels nostres serveis.  Obtindràs una primera aproximació bàsica de forma gratuïta i sense compromís.  

Gratuït

Contracta una consulta bàsica amb anàlisi de documentació

Pots sol·licitar-nos una consulta escrita  enviant-nos la teva documentació.  Et donarem una resposta entre 24 i 48 hores. A un preu molt competitiu 50 Euros, l'IVA inclòs.  Envia'ns un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament obtindràs la teva resposta.

50 €

Demana un informe o dictàmen jurídic

Podem oferir-te un dictamen  o informe jurídic bàsic a un preu molt competitiu.  99 Euros, l'IVA inclòs.  Podràs disposar d'ell entre  48 i 72 hores.  Envia'ns un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament obtindràs la teva resposta.

99 €

Please reload