top of page

DRET DE FAMÍLIA

Les relacions personals més íntimes es troben regulades al dret de família. Es tracta d’institucions tradicionals o actuals que regulen relacions biològiques; adoptives i convivencials quan es creen, es suspenen o es trenquen durant la vida de les persones.

 

Les relacions de parella, sigui de fet; matrimoni; situacions convivencials; separació; divorci; nul·litat; i ruptura de les relacions convivencials; determinació de la guarda i custòdia; custòdia compartida; segrest de menors produïts per una de les persones progenitores.   Desgraciadament és en l’àmbit familiar a on es produeixen situacions de violència de gènere que cal rebutjar amb la major intensitat, i que generen situacions d’especials protecció cap a la víctima. 

 

El dret de família té una incidència directa sobre les relacions patrimonials (pactes, convenis i capítols previs a la realització del matrimoni; liquidació del règim econòmic matrimonial o de parella de fet; mesures provisionals; plans de parentalitat;  pensions d’aliments; pensions compensatòries; herència;  protecció de patrimoni de persones amb diversitat funcional o discapacitat; tributació personal; etc.)

 

En relació al naixement; existeixen una pluralitat de situacions jurídiques:  la seva determinació, especialment en relació a la filiació biològica determinant la responsabilitat del progenitor en el manteniment i cura del menor; les fecundació assistida;  l’adopció; tutela o curatela.   També existeixen noves tècniques que no troben una empara legal complerta i que s’han de conéixer per no trobar-nos davant de situacions jurídiques no desitjades:  el ventre de lloguer o  gestació subrogada; i les inseminacions realitzades amb semen adquirit a través d’internet.

 

A mesura que la vida de les persones avança, o que aquestes es troben en situació de diversitat funcional o discapacitat greus cal adoptar solucions jurídiques consistents en incapacitacions; tuteles o curateles; administració del patrimoni; etc. 

 

En relació a la mort de la persona es generen una pluralitat de situacions:  La determinació de la defunció en cas de desaparició; els efectes patrimonials de les situacions de coma d’un pacient; voluntats anticipades davant d’una situació de malaltia irreversible; testament vital; donació d’òrgans.

A  PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS ADVOCATS podem ajudar-te analitzant la teva situació, i realitzant un assessorament preventiu i reactiu adequat a la defensa dels teus drets i interessos.  Et presentem els principals àmbits

 

Divorcis,  Separacions,
Ruptura de Parelles de Fet
i Unions Convivencials

 

Divorcis, separacions i ruptures de parelles de fet de mutu acord, amb procediments àgils si no existeix descendència o patrimoni en comú. 

Quan existeixen fills o filles i patrimoni el procediment és més complexe i s'ha d'establir un pla de parentalitat amb un conveni regulador.

Cal determinar el règim de custòdia, sigui aquesta compartida o no; l'establiment de les regles de relació de futur entre la mare i el pare dels menors, preveient la suficient flexibilitat per adaptar-se a les situacions de futur. 

La determinació de pensions compensatòries, així com la  liquidació del règim econòmic de la parella, amb afectacions fiscals i registrals s'ha de regular de la forma més addient. 

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

Extinció de pensions d'aliments en fills i filles major d'edat

 

Arribada la majoria d'edat i considerant la disponibilitat de feina o estudis dels fills cal adoptar mesures de modificacio de les pensions d'aliments fixades quans aquells eren petits.

La situació de crisi econòmica provoca que moltes persones que gaudeixen de la pensió, i del règim d'ús del domilici que va ser comú, es perllongui en el temps i hagi de ser tractada per trobar situacions alternatives o modulacions del règim per arribar a un acord, o en cas de no ser possible defensar els interessos de cadascuna de les parts en via jurisdiccional. 

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

Gestió i oposició d'incapacitació de persones grans

 

Durant l'avenç cap a la vellesa moltes persones no poden adoptar decissions econòmiques o de vida per la reducció de les seves capacitats d'emissió de la voluntat.  Establir mesures de protecció al seu patrimoni i a l'adopció de decisions pot ser molt important. 

En altres ocasions hi han tercers que volen aprofitar aquesta vulnerabilitat per aprofitar-se'n econòmicament. 

També és una realitat que algunes persones grans són abandonades pels seus familiars i requereixen de l'adopció de mesures que protegeixin els seus drets i interessos.

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

Adopcions; gestació subrogada i autoinseminació

 

Moltes persones no han aconseguit portar a terme, per diverses raons,  un procés de gestació biològica natural; davant d'aquesta situació és necessari accedir a tractaments de fertilitat o a l'adopció. Aquests processos tenen un tractament jurídic que ha de ser adequadament gestionat per garantir que la filiació serà determinada sense cap obstacle. 

En els darrers temps existeixen fòrmules utilitzades en altres païssos com els ventres de lloguer o gestació subrogada i l'autoinseminació.  Aquestes tècniques no disposen de garanties totals en el nostre ordinament jurídic i necessiten l'assessorament d'un especialista tant en la viabilitat com en la gestió dels processos de filiació. 

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

Notícies

Accedeix a les darreres informacions i als nostres comentaris

Normativa i Sentències

Accedeix a les darreres normes aprovades i a les sentències més actuals amb les nostres valoracions

1 / 1

Please reload

Demana Pressupost

Pots demanar-nos pressupost dels nostres serveis.  Obtindràs una primera aproximació bàsica de forma gratuïta i sense compromís.  

Gratuït

Contracta una consulta bàsica amb anàlisi de documentació

Pots sol·licitar-nos una consulta escrita  enviant-nos la teva documentació.  Et donarem una resposta entre 24 i 48 hores. A un preu molt competitiu 50 Euros, l'IVA inclòs.  Envia'ns un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament obtindràs la teva resposta.

50 €

Demana un informe o dictàmen jurídic

Podem oferir-te un dictamen  o informe jurídic bàsic a un preu molt competitiu.  99 Euros, l'IVA inclòs.  Podràs disposar d'ell entre  48 i 72 hores.  Envia'ns un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament obtindràs la teva resposta.

99 €

Please reload

bottom of page