top of page

DRET PENAL

L'àmbit del dret penal comporta una de les afectacions més important als drets de la persona:  la llibertat.  En altres àmbits del dret s'estableixen limitacions econòmiques o de no desenvolupament de drets; quan s'ha estat víctima d'un delicte o s'he n'ha comès, la socitat genera el major rebuig social i la defensa dels drets i les exigències dels deures esdevenen d'una importància prioritària.

A  PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS ADVOCATS podem ajudar-te analitzant la teva situació,  realitzant un assessorament preventiu i reactiu adequat a la defensa dels teus drets i interessos.  Et presentem els principals àmbits

 

Prevenció i acompanyament en procediments penals, en qualitat de víctima o persona perjudicada

Si has estat víctima o consideres que t'han causat un perjudici per la comissió d'un delicte lleu o greu, és convenient que els teus drets i interessos es vegin protegits més enllà de la defensa que pot realitzar la fiscalia i els jutjats i tribunals. La reclamació de les penes que corresponguin per la comissió del delicte van acompanyades del dret al rescabalament dels danys i perjudicis amb les oportunes indemnitzacions econòmiques.

 

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

Notícies

Accedeix a les darreres informacions i als nostres comentaris

Sentències

Accedeix a les darreres sentències i a les nostres valoracions

1 / 1

Please reload

Prevenció i acompanyament en situacions de denúncia, querella o investigació judicial per presumpta comissió d'un delicte

En el cas que es trobis subjecte a una investigació judicial, o hagis estat objecte de la presentació d'una  denúncia, s'han de considerar les diverses circumstàncies que han succeït per defensar els teus drets i interessos, analitzar el cas i considerar la presumpció d'innocència, tutela judicial efectiva, i resta de drets i garanties existents.  Comptar amb l'assessorament de professionals de l'advocacia pot ser determinant des del primer moment.  

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

Compliance Penal 

Les empreses mercantils (societats anònimes, de responsabilitat limitada, comanditàries, públiques i privades)  i la resta de persones jurídiques (associacions, fundacions, clubs, corporacions, sindicats, cooperatives, etc.) poden ser responsables penals per la comissió d’alguns delictes.

El sistema jurídic espanyol ha passat de considerar les persones jurídiques responsables civilment, es a dir en l’àmbit econòmic, i irresponsables penalment, es a dir en la imposició de penes, a acceptar ambdues responsabilitats.

La persona jurídica és una ficció, darrera seu hi han persones físiques, i es requereix que aquestes hagin participat en la comissió del delicte.  Però ara ja no és necessari que s’identifiqui la persona només cal que es demostri que s’ha produït el tipus penal.

A  PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS ADVOCATS   podem ajudar-te a implementar el Pla de Prevenció de Delictes o Programa de Compliance de la teva empresa o entitat.  Disposem de l’especialització en l’àmbit penal i  d’experiència col·laborant amb diverses empreses importants en la implementació d’aquest tipus de Plans.  En adaptem a les teves necessitats econòmiques.

 

ACCEDEIX AL NOSTRE ÀMBIT DE TREBALL EN COMPLIANCE PENAL

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

Demana Pressupost

Pots demanar-nos pressupost dels nostres serveis.  Obtindràs una primera aproximació bàsica de forma gratuïta i sense compromís.  

Gratuït

Contracta una consulta bàsica amb anàlisi de documentació

Pots sol·licitar-nos una consulta escrita  enviant-nos la teva documentació.  Et donarem una resposta entre 24 i 48 hores. A un preu molt competitiu 50 Euros, l'IVA inclòs.  Envia'ns un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament obtindràs la teva resposta.

50 €

Demana un informe o dictàmen jurídic

Podem oferir-te un dictamen  o informe jurídic bàsic a un preu molt competitiu.  99 Euros, l'IVA inclòs.  Podràs disposar d'ell entre  48 i 72 hores.  Envia'ns un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament obtindràs la teva resposta.

99 €

Please reload

Cancel·lació antecedents penals i policials (Mossos; Policia Nacional; Guàrdia Civil; Guàrdia Urbana/Policia Local)

 

Podem gestionar la cancel·lació d'antecedents penals una vegada han transcorregut els terminis de prescripció corrresponent. 

En relació als antecedents policials, hem de tenir en compte que haver tingut un registre, una detenció o qualsevol altra actuació en la que hagin participat els cossos i forces de seguretat (Mossos d'Esquadra; Policia Nacional; Guàrdia Civil, o Guàrdia Urbana/ Policia Local) produeix que els fets i les dades personals constin inscrites en els registres policials, malgrat que posteriorment no hagin properat la incoació de responsabilitats penals en un jutjat.  Aquestes dades resten inscrites i poden produir alguns problemes en el futur.  Tens dret  accedir a conéixer quines són les dades que consten inscrites i a cancel·lar-les quan es reuneixin els requisits legals.

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

Tramitació d'indults

Haver estat condemnat per la comissió d'un delicte és una de les conseqüències derivades de la tramitació dels procediments penals. 

No obstant l'execució de les mesures establertes en la sentències, singularment la pena de privació de llibertat pot ser inadequada en funció de les circumstàncies. 

 

L'indult no és un dret, és una mesura de gràcia excepcional que s'atorga pel Govern de l'Estat, i que pot consistir en la remissió total o parcial de qualsevol pena que ha estat imposada en una sentència ferma.   Malgrat que no cancel·la els antecedents penals implica l'extinció o modulació parcial de l'execució de les penes, o la conversió en penes menys greus. 

L'indult pot ser demanat directament per la persona penada, però també poden fer-o els seus familiars o qualsevol altra persona, en ocasions és el propi tribunal o la fiscalia qui el demana. 

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

bottom of page